فکور

جستجو کنید !

کلاس‌ها

 • استاد: نسرین داودی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
 • یک‌شنبه - 13:15-14:45
  سه‌شنبه - 13:15-14:45
فلسفه یازدهم انسانی

 • استاد: نسرین داودی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
 • دو‌شنبه - 9:40-11:10
تاریخ یازدهم انسانی همراه با نکات مهم

 • استاد: بنفشه بابایی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
 • یک‌شنبه - 9:40-11:10
جغرافی یازدهم انسانی

 • استاد: نسرین داودی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
 • دو‌شنبه - 8:00-9:30
جامعه شناسی یازدهم

 • استاد: نسرین داودی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
 • دو‌شنبه - 11:20-12:50
روانشناسی یازدهم

 • استاد: نوشین داوودی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
فلسفه یازدهم انسانی

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
 • سه‌شنبه - 9:40-11:10
ریاضی و آمار یازدهم انسانی