فکور

جستجو کنید !

کلاس‌ها

 • استاد: شروین مسیح
 • قیمت: 5,000 تومان
 • ریاضی
هزینه یک آزمون

 • استاد: امیرحسین عبدالهیان
 • قیمت: 800,000 تومان
 • ریاضی
گسسته کنکور نکته و تست

 • استاد: محمدابراهیم مازنی
 • قیمت: 1,800,000 تومان
 • ریاضی
 • پنج‌شنبه - 8:00-11:00
دینی از پایه تا کنکور 1400

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 1,800,000 تومان
 • ریاضی
 • دو‌شنبه - 11:20-12:50
هندسه کنکور

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 1,800,000 تومان
 • ریاضی
 • دو‌شنبه - 13:15-14:45
گسسته و احتمال

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 1,200,000 تومان
 • ریاضی
 • چهار‌شنبه - 13:15-14:45
هندسه 2

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 120,000 تومان
 • ریاضی
 • سه‌شنبه - 8:00-9:30
آمار 11یازدهم ریاضی

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • ریاضی
 • چهار‌شنبه - 8:00-9:30
  چهار‌شنبه - 9:40-11:10
ریاضی 11

 • استاد: معصومه حسبن نژاد
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • ریاضی
 • سه‌شنبه - 11:20-12:50
  شنبه - 8:00-9:30
فیزیک دهم

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • ریاضی
 • چهار‌شنبه - 11:20-12:50
هندسه دهم

 • استاد: بنفشه بابایی
 • قیمت: 500,000 تومان
 • ریاضی
دفاعی

 • استاد: بنفشه بابایی
 • قیمت: 500,000 تومان
 • ریاضی
جغرافی