فکور

جستجو کنید !

کلاس‌ها

 • استاد: مجتبی طاهری
 • قیمت: 800,000 تومان
 • تجربی
 • شنبه - دو‌شنبه - 8:30-11:00
نکته و تست

 • استاد: پیمان خواجوی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • تجربی
 • چهار‌شنبه - 12:00-14:00
نکته و تست از پایه تا کنکور

 • استاد: شروین مسیح
 • قیمت: 5,000 تومان
 • ریاضی
هزینه یک آزمون

 • استاد: امیرحسین عبدالهیان
 • قیمت: 800,000 تومان
 • ریاضی
گسسته کنکور نکته و تست

 • استاد: گروه مولفان فکور
 • قیمت: 1,000,000 تومان
اردوی نوروزی

 • استاد: گروه مولفان فکور
 • قیمت: 1,000,000 تومان
اردوی نورزی

 • استاد: گروه مولفان فکور
 • قیمت: 1,000,000 تومان
اردوی نوروزی

 • استاد: طاهره منصوری
 • قیمت: 2,000,000 تومان
 • تجربی
 • 10:30-15:00
  10:30-15:00

 • استاد: علی میرنوری
 • قیمت: 2,000,000 تومان
 • تجربی
 • شنبه - 14:30-17:00
  چهار‌شنبه - 08:00-11:15
  دو‌شنبه - 14:00-17:00
فیزیک 3 از پایه تا کنکور

 • استاد: سعیده اسداللهی
 • قیمت: 1,500,000 تومان
 • تجربی
 • شنبه - 10:45-14:30
زبان 1400 از پایه تا کنکور

 • استاد: لعیا تبارسعید
 • قیمت: 1,500,000 تومان
 • تجربی
 • چهار‌شنبه - 11:20-12:50
  چهار‌شنبه - 13:15-14:45
فارسی و نگارش 1400

 • استاد: محمدابراهیم مازنی
 • قیمت: 1,800,000 تومان
 • ریاضی
 • پنج‌شنبه - 8:00-11:00
دینی از پایه تا کنکور 1400

 • استاد: پیمان خواجوی
 • قیمت: 2,000,000 تومان
 • تجربی
 • دو‌شنبه - 8:00-9:30
  دو‌شنبه - 9:40-11:10
شیمی از پایه تا کنکور

 • استاد: ملیحه سلامیان
 • قیمت: 1,500,000 تومان
 • تجربی
 • سه‌شنبه - 11:20-12:50
  سه‌شنبه - 13:15-14:45
عربی کنکور دوازدهم

 • استاد: رضا ادیبی
 • قیمت: 2,000,000 تومان
 • تجربی
 • یک‌شنبه - 11:20-12:50
  یک‌شنبه - 13:15-14:45
  سه‌شنبه - 8:00-9:30
  سه‌شنبه - 9:40-11:10
ریاضی کنکور

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 1,800,000 تومان
 • ریاضی
 • دو‌شنبه - 11:20-12:50
هندسه کنکور

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 1,800,000 تومان
 • ریاضی
 • دو‌شنبه - 13:15-14:45
گسسته و احتمال

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 1,200,000 تومان
 • دو‌شنبه - 8:00-9:30
  دو‌شنبه - 9:40-11:10
ریاضی یازدهم

 • استاد: معصومه حسبن نژاد
 • قیمت: 1,200,000 تومان
 • تجربی
 • شنبه - 9:40-11:10
  سه‌شنبه - 13:15-14:45
فیزیک یازدهم

 • استاد: مرضیه زکی زاده
 • قیمت: 1,200,000 تومان
 • تجربی
 • یک‌شنبه - 9:40-11:10
  سه‌شنبه - 11:20-12:50
شیمی 2

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 1,200,000 تومان
 • ریاضی
 • چهار‌شنبه - 13:15-14:45
هندسه 2

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 120,000 تومان
 • ریاضی
 • سه‌شنبه - 8:00-9:30
آمار 11یازدهم ریاضی

 • استاد: لعیا تبارسعید
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • تجربی
 • چهار‌شنبه - 9:40-11:10
  چهار‌شنبه - 8:00-9:30
فارسی 2

 • استاد: ملیحه سلامیان
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • تجربی
 • سه‌شنبه - 9:40-11:10
عربی 2 ریاضی و تجربی

 • استاد: سعیده اسداللهی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • تجربی
 • یک‌شنبه - 8:00-9:30
  چهار‌شنبه - 11:20-12:50
زبان یازدهم

 • استاد: اکرم پهلوان نشان
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • تجربی
 • یک‌شنبه - 13:15-14:45
دینی 2

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • ریاضی
 • چهار‌شنبه - 8:00-9:30
  چهار‌شنبه - 9:40-11:10
ریاضی 11

 • استاد: معصومه حسبن نژاد
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • ریاضی
 • سه‌شنبه - 11:20-12:50
  شنبه - 8:00-9:30
فیزیک دهم

 • استاد: مرضیه زکی زاده
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • یک‌شنبه - 8:00-9:30
  سه‌شنبه - 9:40-11:10
شیمی دهم

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • ریاضی
 • چهار‌شنبه - 11:20-12:50
هندسه دهم

 • استاد: لعیا تبارسعید
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • دو‌شنبه - 9:40-11:10
  دو‌شنبه - 11:20-12:50
فارسی دهم

 • استاد: ملیحه سلامیان
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • سه‌شنبه - 8:00-9:30
عربی 1

 • استاد: سعیده اسداللهی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • یک‌شنبه - 9:40-11:10
  چهار‌شنبه - 13:15-14:45
زبان دهم

 • استاد: اکرم پهلوان نشان
 • قیمت: 1,000,000 تومان
دینی دهم

 • استاد: شروین مسیح
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • تجربی
 • دو‌شنبه - 11:20-12:50
زمین کنکور

 • استاد: اکرم پهلوان نشان
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • تجربی
دینی یازدهم انسانی

 • استاد: نسرین داودی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
 • یک‌شنبه - 13:15-14:45
  سه‌شنبه - 13:15-14:45
فلسفه یازدهم انسانی

 • استاد: نسرین داودی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
 • دو‌شنبه - 9:40-11:10
تاریخ یازدهم انسانی همراه با نکات مهم

 • استاد: بنفشه بابایی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
 • یک‌شنبه - 9:40-11:10
جغرافی یازدهم انسانی

 • استاد: نسرین داودی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
 • دو‌شنبه - 8:00-9:30
جامعه شناسی یازدهم

 • استاد: نسرین داودی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
 • دو‌شنبه - 11:20-12:50
روانشناسی یازدهم

 • استاد: اکرم پهلوان نشان
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • تجربی
عربی اختصاصی یازدهم

 • استاد: بنفشه بابایی
 • قیمت: 500,000 تومان
 • ریاضی
دفاعی

 • استاد: بنفشه بابایی
 • قیمت: 500,000 تومان
 • ریاضی
جغرافی

 • استاد: رامین معصومی
 • قیمت: 2,000,000 تومان
 • تجربی
 • دو‌شنبه - 11:20-12:50
  یک‌شنبه - 08:00-11:10
زیست شناسی از پایه تا کنکور

 • استاد: نوشین داوودی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
فلسفه یازدهم انسانی

 • استاد: رها مسیح
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • علوم انسانی
 • سه‌شنبه - 9:40-11:10
ریاضی و آمار یازدهم انسانی

 • استاد: پریا ابوعلی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • تجربی
40

 • استاد: پریا ابوعلی
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • تجربی
زیست دهم تجربی همراه با نکات درسی

 • استاد: معصومه حسبن نژاد
 • قیمت: 1,000,000 تومان
 • تجربی
 • شنبه - 9:40-11:10
  سه‌شنبه - 13:15-14:45
فیزیک یازدهم همراه با نکته و نمونه سوال