فکور

تماس با ماتلفن تماس:  02144472500
تلفن همراه :  09124066575


پست الکترونیکی:  sh.massih@gmail.com
پست الکترونیکی: massih@fackor.irوبسایت:  www.andishefakoor.com
ثبت نام :  ثبت نام دبیرستان اندیشه فکور